2017 සමනල අඩවිය සුරකිමු කසල සුද්ද කිරීම 1.0 සාර්ථකව අවසන් කිරීමට උදව්කල ඔබ සැමට ස්තූතියි

සිරීපාදය කියන්නේ ලෝකවාසි බොදුනුවන්ගේ ඉහලම ගරුබුහුමනට ලක්වුන පුදබිමක්, ඒ වගේම ජෙව විවිධත්වය අතින් බොහෝම ඉහල තැනක්. ඒ පුදබිම වන්දනා කරන්න…

Continue Reading →